Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα κάθε επισκέπτη και χρήστη των εφαρμογών και της ιστοσελίδας μας. Παρακαλείστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στη μελέτη της παρούσας πολιτικής απορρήτου προκειμένου να κατανοήσετε πως χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε. Τυχόν αναφορά στην παρούσα πολιτική απορρήτου σε «Ιστοσελίδα» ή «Εφαρμογή» νοείται ως αναφορά στην ιστοσελίδα https://popmarket.gr και την εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Pop αποκλειστικά για φορητές συσκευές αντίστοιχα. Με τον όρο «εμείς» νοείται  η εταιρεία «QUICK COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (η «Εταιρεία»), που εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 67 και Ζαν Μωρέας αρ. 40Β, Αθήνα, Ελλάδα (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159933901000). Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται στην επεξεργασία που λαμβάνει χώρα μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μας αντιστοίχως. Άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που είναι τυχόν προσβάσιμες μέσω συνδέσμων που έχουν τεθεί στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή μας δεν καλύπτονται από την εν λόγω πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες αναφορικά με την παρούσα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support@popmarket.co.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγουμε
Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μας ενδέχεται να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα β) όταν ένας χρήστης δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή μας γ) όταν ένας χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ως πελάτης δ) όταν ένας χρήστης εγγράφεται σε κάποια από τις διαθέσιμες Ιστοσελίδες ή σε κάποια εσωτερική εφαρμογή, παραδείγματος χάριν στην εφαρμογή αποστολής ενημερωτικών δελτίων ε) όταν ο χρήστης εισέρχεται στις διαθέσιμες εκστρατείες προώθησης/ διαφήμισης ή σε αντίστοιχες λειτουργίες στ) όταν χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής για να επικοινωνήσει ή να αλληλοεπιδράσει με εμάς.  Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή μας, εμείς, οι ίδιοι ή ο πάροχος φιλοξενίας μας (web hosting provider), συλλέγουμε δεδομένα επί τη βάσει κάθε πρόσβασης στο διακομιστή (τα επονομαζόμενα αρχεία πρόσβασης στο διακομιστή). Τα αρχεία πρόσβασης στο διακομιστή ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 • Τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και την έκδοση αυτού,
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε από το σύστημα πρόσβασης,
 • Την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης εισόδου,
 • Τις σελίδες των υπηρεσιών μας που επισκεφθήκατε,
 • Το URL αναφοράς (τη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως),
 • Τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας.
Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή μας μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας, διατηρούμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Το είδος της συσκευής κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, 
 • Το μοναδικό ID της τηλεφωνικής σας συσκευής,
 • Τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας,
 • Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας,
 • Το είδος του περιηγητή κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, 
 • Μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης και λοιπά διαγνωστικά δεδομένα.
Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή μας και κάνετε χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 • Ονοματεπώνυμο,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Αριθμό τηλεφώνου,
 • Όνομα χρήστη, 
 • Διεύθυνση/ διευθύνσεις παράδοσης που έχετε παράσχει σε εμάς,
 • Διεύθυνση/ διευθύνσεις παράδοσης και τιμολόγησης,
 • Δεδομένα του ιστορικού παραγγελίας,
 • Δεδομένα πληρωμής (πχ πιστωτική κάρτα, PayPal, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών, κτλ.)
 • Δεδομένα χρήσης (πχ ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενο)
 • Δεδομένα μεταεπικοινωνίας (πχ πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση ΙP).
 • Δεδομένα τοποθεσίας: Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής μας, πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας, όπως αυτά συλλέγονται από τη συσκευή ή κατ’ άλλο τρόπο εισάγονται από το χρήστη. Η χρήση των δεδομένων τοποθεσίας εξυπηρετεί αποκλειστικά στην παροχή της αντίστοιχης λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας/ Εφαρμογής και των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη περιγραφή τους στους χρήστες και την τυπική και αναμενόμενη λειτουργικότητά της. 
 
Σκοπός της Επεξεργασίας- Νομική Βάση της Επεξεργασίας
Επί της αρχής, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και αιτήματος, επί παραδείγματι όπως όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ως χρήστης ή όταν χρησιμοποιείτε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Ενδέχεται, επιπλέον, να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα επί τη βάσει συναίνεσής σας, όπως στην περίπτωση αποστολής προωθητικού υλικού ή αναφορικά με ήσσονος σημασίας cookies (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Cookies» κατωτέρω). Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης σας, πάσα τέτοιου είδους συλλογή και επεξεργασία θα παύσει. Τελικώς, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να λάβει χώρα για σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας.  Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται υπόκεινται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:  (α) για την παροχή των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την υποστήριξη πελατών, καθώς και για την παροχή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών μας, όπως αυτά περιγράφονται στους χρήστες (νομική βάση: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων -εφεξής «ΓΚΠΔ»- άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’), (β) για να προσωποποιήσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μας στα δεδομένα του χρήστη, να παραδώσουμε και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας αντιστοίχως (νομική βάση: ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’), (γ) να την κατάλληλη διαχείριση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μας και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και τεχνικής ασφάλειας των συστημάτων μας (νομική βάση: ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’), (δ) σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, για την παροχή ενημερώσεων, ειδοποιήσεων, προωθητικού υλικού και εν γένει νέων για τις δραστηριότητες της Ιστοσελίδας/ Εφαρμογής και των συναφών υπηρεσιών, που θα αποσταλούν στο χρήστη. Στην προκειμένη περίπτωση, θα έχετε ανά πάσα στιγμή, άμεσα και δίχως επιπλέον επιβαρύνσεις, τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη λήψη τέτοιων ενημερώσεων ή υλικού ((νομική βάση ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’), (ε) εν κατακλείδι, τα δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς, κατανόηση της κίνησης, προέλευση του επισκέπτη, προτιμήσεις του κοινού κτλ.. Τέτοιου είδους επεξεργασία θα εκτελείται μόνο επί μη προσωποποιημένης βάσης στατιστικής φύσεως και κατά τρόπο που δεν καθίσταται εφικτή η ταυτοποίησή του προσώπου μέσω της πληροφορίας αυτής. 

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους λειτουργικούς ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδες. Μας επιτρέπουν να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης και έχουμε τρόπο για να κατανοήσουμε πώς την χρησιμοποιείτε. Ορισμένα cookies έχουν ήδη οριστεί. Μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε τα cookies, αλλά τμήματα της ιστοσελίδας μας δεν θα λειτουργούν χωρίς αυτά. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε την χρήση των cookies αυτών.
 • Χρήση των cookies 
Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας, καθώς είναι πιο εύκολο για εσάς να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας κατά την διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων. Επίσης, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την κίνηση της ιστοσελίδας μας, να ενισχύσουμε την λειτουργικότητα και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας για εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, αλλά αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες της ιστοσελίδας μας.
 • Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε 
Όπως και οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 • Προσωρινά cookies (επίσης: session cookies): Τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο αφού ο χρήστης έχει αποχωρήσει από την διαδικτυακή υπηρεσία και έχει κλείσει τον περιηγητή του. 
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του περιηγητή. Για παράδειγμα, το login status μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμητέο περιεχόμενο μπορεί να παρουσιαστεί αμέσως όταν ο χρήστης επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα. Τα ενδιαφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για μέτρηση εύρους ή σκοπούς προώθησης μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε τέτοια cookies. 
 • First-Party Cookies: Τα First-Party Cookies είναι τα cookies που τοποθετούνται από εμάς. 
 • Third-Party Cookies: Τα Third-Party Cookies χρησιμοποιούνται κυρίως από διαφημιστές (καλούμενους τρίτα μέρη) ώστε να επεξεργάζονται πληροφορίες χρηστών. 
 • Αναγκαία Cookies: Τα Cookies μπορεί να είναι αναγκαία για την λειτουργία μία ιστοσελίδας (π.χ. να αποθηκεύουν κωδικούς εισόδου ή άλλες πληροφορίες του χρήση για λόγους ασφαλείας). 
 • Cookies στατιστικής, προώθησης και προσωποποίησης: Τα Cookies επίσης χρησιμοποιούνται ώστε να καταγράψουν την απήχηση μίας ιστοσελίδας και όταν τα ενδιαφέροντα ή η συμπεριφορά ενός χρήστη (π.χ. παρακολούθηση συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήση λειτουργιών κτλ.) αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τέτοια προφίλ χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, προκειμένου να παρουσιάζουν στους χρήστες που ανταποκρίνεται στα δυνητικά ενδιαφέροντά τους. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται επίσης “tracking”, δηλαδή ιχνηλάτηση των πιθανών ενδιαφερόντων των χρηστών. Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου επιτρέπουν την διαχείριση των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεών τους. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των ποιων cookies έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας και πως να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org page. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια της πρώτης σας επίσκεψης στον ιστότοπό μας σας ζητούμε να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies, όπου θα έχετε την δυνατότητα να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε ο ίδιος διαφορετικά είδη cookies (opt-in), στην έκταση που δεν είναι απαραίτητα για την βασική λειτουργία της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής μας. Μπορείτε επίσης κάθε στιγμή, αμέσως και χωρίς πρόσθετο κόστος, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που περιγράφεται, να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας σχετικά με τα cookies, μερικώς ή ολικώς. 

Αποδέκτες των δεδομένων
Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας κατά οποιονδήποτε τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εμπορικούς ή επιχειρηματικούς εταίρους, δίχως προγενέστερη ενημέρωση και συναίνεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν. Τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με τη δραστηριότητα και τις προτιμήσεις σας στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή μας δύνανται να τεθούν σε κοινή χρήση με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για σκοπούς αποθήκευσης δεδομένων, εταιρείες που αναλύουν την επίδοση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής μας και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες χαρτογράφησης βάσει τοποθεσίας.   Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύνανται να τεθούν σε κοινή χρήση με τρίτο μέρος που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν με παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, παρόχους πληρωμών ή άλλους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω αποδέκτες θα λάβουν τα ίδια με εμάς μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να επεξεργαστούν τα δεδομένα αποκλειστικά εντός του πλαισίου των ρητών και εγγράφων εντολών μας. Διεξάγουμε διαρκώς ελέγχους στους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται προς τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας δεδομένων. Ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών μας ή άλλως να τους παραχωρήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Κατά το μέτρο που η παρούσα κοινοποίηση διεξάγεται για διοικητικούς σκοπούς, η κοινοποίηση δεδομένων βασίζεται στα νόμιμα επιχειρηματικά και οικονομικά μας συμφέροντα ή μη, εάν κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση που υφίσταται συναίνεση των φορέων των δεδομένων ή συντρέχει άλλη νομική βάση.  Εν κατακλείδι, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σε δημόσιες αρχές, σε συμμόρφωση προς τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να υποχρεωθούμε σε κοινοποίηση δεδομένων, κατόπιν έκδοσης δεσμευτικής εντολής δημόσιας αρχής ή αρχής επιβολής του νόμου ή σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση ή ισοδύναμη νομικά δεσμευτική πράξη. 

Μετάδοση δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Ωστόσο, υποχρεούμαστε να διασφαλίσουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε εμείς ή οι εταίροι μας εκτός ΕΟΧ είναι αντίστοιχου επιπέδου με αυτή που θα απολάμβαναν αν η επεξεργασία τους είχε πραγματοποιηθεί εντός ΕΟΧ. Επομένως, σε περίπτωση που η επεξεργασία λάβει χώρα εκτός ΕΟΧ, τυγχάνουν εφαρμογής ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Διασφαλίζουμε προστασία αντίστοιχου επιπέδου,  διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον μια εκ των ακόλουθων ασφαλιστικών δικλείδων έχει τεθεί σε εφαρμογή:
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε χώρες των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλληλο σύμφωνα με το άρθρο 45 ΓΚΠΔ,
 • Κάνουμε χρήση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ,
 • Παρέκκλιση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 49 ΓΚΠΔ,
 • Άλλες ασφαλιστικές δικλείδες όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 46 ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται από εμάς αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους έγινε η επεξεργασία τους. Επιπλέον, τα δεδομένα δύνανται να αποθηκευτούν εφόσον αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία, σε κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος. Η διάρκεια της διατήρησης δεδομένων εξαρτάται από τις κανονιστικές υποχρεώσεις αποθήκευσης και γενικά δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.  Δεδομένα σχετικά με την εγγραφή και τη δραστηριότητα του χρήστη εν γένει διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε χρήστης της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Προσωπικά δεδομένα μη εγγεγραμμένων χρηστών της Ιστοσελίδας μας διατηρούνται για ανώτατο διάστημα δύο (2) ετών από την τελευταία αλληλεπίδραση που αυτοί είχαν με την ιστοσελίδα μας.  Η περίοδος διατήρησης των μόνιμων cookies είναι η απαιτούμενη για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή έως την ανάκλησης της συναίνεσή σας (στις περιπτώσεις που αυτή τυγχάνει εφαρμογής), εκτός αν σας παρέχουμε ρητές πληροφορίες για την περίοδο διατήρησής τους. Δεδομένα σχετικά με ερωτήσεις και επικοινωνίες που πραγματοποιήσατε θα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση των αιτημάτων σας και σε καμία περίπτωση για διάστημα που υπερβαίνει το ένα (1) έτος.  Δεδομένα αναφορικά με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα διατηρούνται έως ότου λάβουμε αίτημα για απενεργοποίηση της εγγραφής σας. 

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Έχουμε καταβάλει σημαντική προσπάθεια για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ώστε να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψουμε την αλλοίωση, βλάβη, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση ή κοινοποίηση  τους κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Στα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή περιλαμβάνεται η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κατά τη διαχείριση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τηρούμε τις κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε από καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, πρόσβαση, κοινοποίηση ή χρήση, που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, μη νόμιμης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.  Ωστόσο, η εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χρήση του Διαδικτύου και επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί ως προς την ύπαρξη ενδεχόμενων κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση και τη λειτουργία του. Δυστυχώς η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρά τη λήψη μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς και κάθε μετάδοση υπόκειται σε δικό σας κίνδυνο. 

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε ένα πλέγμα δικαιωμάτων αναφορικά με τα δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο εξ αυτών των δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας

Α)
δικαίωμα πληροφόρησης. Διαθέτετε δικαίωμα παροχής σαφούς, διαφανούς και ευκόλως κατανοητής πληροφόρησης για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας και για τα δικαιώματα που έχετε βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 και 14 του ΓΚΠΔ. Προς το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την πληροφόρηση αυτή στην παρούσα Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων. 

Β)
δικαίωμα πρόσβασης. Διαθέτετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας (εφόσον τα επεξεργαστούμε) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 ΓΚΠΔ. Βάσει του δικαιώματος αυτού, θα είστε σε θέση να ελέγχετε, για παράδειγμα, ότι η χρήση των δεδομένων σας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία τους.

Γ)
δικαίωμα διόρθωσης. Διαθέτετε δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΓΚΠΔ. Έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε διόρθωση τυχόν λαθών που υπάρχουν στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας. 

Δ)
δικαίωμα διαγραφής. Το «δικαίωμα στη λήθη» σας επιτρέπει να αιτηθείτε τη διαγραφή ή αφαίρεση συγκεκριμένων δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Ε)
δικαίωμα απαγόρευσης επεξεργασίας (κλείδωμα δεδομένων). Έχετε δικαίωμα να «κλειδώσετε» ή να «απαγορεύσετε» περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ. Εφόσον απαγορευτεί η επεξεργασία, διατηρούμε τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σας, ωστόσο δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. 

ΣΤ)
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσβάσιμη και φορητή μορφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ώστε να είστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσετε εκ νέου για δικούς σας σκοπούς μέσω διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 ΓΚΠΔ. 

Ζ)
δικαίωμα υποβολής παραπόνων. Δικαιούστε να υποβάλλετε παράπονα αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού ή επεξεργασίας των πληροφοριών σας ενώπιον αρμόδιας για την προστασία των δεδομένων αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ. Για την Ελλάδα αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»), Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1, 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600.

Η)
δικαίωμα απόσυρσης της συναίνεσης. Διαθέτετε το δικαίωμα να αποσύρετε κάθε συναίνεση που έχετε παραχωρήσει σε εμάς (εφόσον θεωρούμε τη συναίνεση ως νομική βάση για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων) ανά πάσα στιγμή με μελλοντική εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 7 ΓΚΠΔ. Η νομιμότητα της εκτελούμενης στο πλαίσιο της συναίνεσης επεξεργασίας πριν την απόσυρσή της, παραμένει ανεπηρέαστη

Θ)
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Διαθέτετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1περ. ε΄, στ’ ΓΚΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Το παρόν τυγχάνει εφαρμογής και σε περίπτωση άμεσης εμπορικής προώθησης και συναφούς δημιουργίας προφίλ. Δεν χρησιμοποιούμε κανενός είδους αυτόματης λήψης αποφάσεων και δημιουργίας προφίλ.  Προς το σκοπό ενάσκησης των δικαιωμάτων σας καθώς και για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων αναφορικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με εμάς στη διεύθυνση: privacy@popmarket.co ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού αρ. 67 και Ζαν Μωρέας αρ. 40Β, Αθήνα, Ελλάδα. Οι εκπρόσωποί μας θα σας παρέχουν περαιτέρω πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Παρακαλείστε να ενημερώνεστε ανά τακτά διαστήματα αναφορικά με το περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε. Θα προσαρμόζουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων εφόσον οι αλλαγές στις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων το καθιστούν αναγκαίο. Θα σας ενημερώνουμε κατά το δυνατόν συντομότερο για αλλαγές που απαιτούν τη συνεργασία σας (πχ συναίνεση) ή άλλη ατομική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που στην παρούσα πολιτική αναφέρονται διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών, παρακαλείστε να έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές σε αυτά και να επιβεβαιώνεται τις πληροφορίες αυτές πριν έλθετε σε επαφή με εμάς. 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε ενημερώσουμε!