Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ “POP”

Δια του παρόντος τίθενται οι εφαρμοστέοι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και την παραγγελία προϊόντων μέσω του https://popmarket.gr ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής διαθέσιμης μέσω φορητών συσκευών (εφεξής «η Ιστοσελίδα» ή «η Εφαρμογή» αντιστοίχως ή συλλογικά «Pop»). 

Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή διατίθενται από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «QUICK COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων. 

Η Εταιρεία, μέσω των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων, δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, καθώς η λειτουργία τους δύναται να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, που εκφεύγουν του ελέγχου της. Επομένως, δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή ή κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταστεί ανά πάσα στιγμή μη διαθέσιμη. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής οποτεδήποτε, να αναστείλει την πρόσβαση σε αυτές ή να τις κλείσει για αόριστο χρονικό διάστημα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προβείτε στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή στην παραγγελία προϊόντων από την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. Η σύννομη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Pop υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς επίσης τη συμμόρφωσή σας με την εφαρμοστέα νομοθεσία χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 • ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις: 

Ως «Εφαρμογή» νοείται κάθε εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Pop για φορητές συσκευές, η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή.

Ως «Εταιρεία» νοείται η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία « QUICK COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 67 & Ζαν Μωρέας 40Β στην Αθήνα (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159933901000).

Ως «Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης» νοείται το αυτοματοποιημένο μήνυμα που δημιουργείται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής και επιβεβαιώνει τη λήψη μιας παραγγελίας από την Pop.

Ως «Πελάτης» (ή «Πελάτες») νοείται ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής που έχει δημιουργήσει έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.

Ως «Τέλος Παράδοσης» νοείται το οφειλόμενο τέλος για την παράδοση μιας παραγγελίας στον Πελάτη.

Ως «Pop» νοείται η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή συλλογικά. 

Ως «Λογαριασμός Χρήστη» ή «Λογαριασμός» νοείται ο έγκυρος λογαριασμός χρήστη που έχει δημιουργηθεί στην Ιστοσελίδα ή/ και στην Εφαρμογή κατόπιν τήρησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας και των βημάτων που περιγράφονται σε αυτές. 

Ως «Ιστοσελίδα» νοείται η ιστοσελίδα με url: https://popmarket.gr.

 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών παραγγελίας και παράδοσης ευρείας ποικιλίας τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων μέσω των εφαρμογών για φορητές συσκευές που έχει αναπτύξει ή/ και της Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. 

 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Προκειμένου να καταστείτε Πελάτης και να αποστείλετε μια παραγγελία μέσω της Pop, χρειάζεται να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Προς τούτο, οι Πελάτες χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή εισάγοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή πλήρες όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στις οικίες ενότητες της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Οι Πελάτες πρέπει επίσης να δημιουργήσουν κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό τους καθώς και να παρέχουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας ή τυχόν επιπλέον στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διενέργεια πληρωμών μέσω άλλης αποδεκτής μεθόδου πληρωμής (βλέπε ‘Οροι Πληρωμής κατωτέρω). Κάθε Λογαριασμός Χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός. Σε κάθε πελάτη αντιστοιχεί ένας μόνο Λογαριασμός Χρήστη, τον οποίο δύναται να κλείσει ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του Λογαριασμού Χρήστη. Η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συνεπάγεται ότι οι Πελάτες δεν πρέπει (i) να χρησιμοποιήσουν ή να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν Λογαριασμό άλλου χρήστη ή/ και να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμής άλλου προσώπου ή να κάνουν χρήση αυτών, (ii) να δημιουργήσουν Λογαριασμό Χρήστη κάνοντας χρήση ψευδούς ταυτότητας ή ταυτότητας άλλου προσώπου, ή (iii) να αποκτήσουν πρόσβαση στην Pop κατ’ άλλον τρόπο πλην των μεθόδων πρόσβασης που παρέχονται από την Pop. Οι Πελάτες συμφωνούν να μας ενημερώσουν δίχως υπαίτια καθυστέρηση εάν διαπιστώσουν ότι έχει πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω του Λογαριασμού τους. Οι Πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Λογαριασμού τους, εκτός αν έχουν ειδοποιήσει την Εταιρεία προηγουμένως για μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

Οι Πελάτες οφείλουν να διασφαλίσουν πως όσα στοιχεία παρέχονται μέσω της Εφαρμογής είναι ανά πάσα στιγμή έγκυρα, ενημερωμένα και ακριβή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης σκοπίμως εισάγει ψευδή στοιχεία, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού του ή και να τον απενεργοποιήσει.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι Πελάτες οφείλουν να μας παρέχουν ακριβή διεύθυνση παράδοσης πριν πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη παραγγελία. 

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει και να παραγγείλει κάθε προϊόν που είναι διαθέσιμο μέσω της Pop, ακολουθώντας τα βήματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο κατάλογος προϊόντων στην Pop περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται αναφορικά με τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτόν προϊόντα καθώς και ακριβή εικόνα αυτών, όποτε καθίσταται αναγκαίο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορισμένα προϊόντα πρέπει να αναγράφουν συγκεκριμένες πληροφορίες επί της συσκευασίας τους, ο Πελάτης δύναται να εστιάσει στη διαθέσιμη εικόνα, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά. Εναλλακτικά, η Pop δύναται να παρέχει χωριστά τις πληροφορίες αυτές στην ενότητα πληροφοριών. Σημειώνεται ότι οι εικόνες των προϊόντων ανανεώνονται ανά τακτά διαστήματα, ωστόσο, οι πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή/ημερομηνίες συσκευασίας, λήξης ή άλλες αντίστοιχες πληροφορίες, είναι έγκυρες έως την ημερομηνία λήψης της σχετικής εικόνας, ενδέχεται επομένως να μην είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της παραγγελίας. Η Pop εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στους Πελάτες συμμορφώνονται προς την τυπική και εύλογα αναμενόμενη ημερομηνία λήξης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις εμπορικές πρακτικές. 

Απαιτείται προηγούμενη αποδοχή της πραγματοποιθείσας μέσω της Pop παραγγελίας, πριν την επιβεβαίωσή της από εμάς. Προς το σκοπό αυτό, θα αποσταλεί στον πελάτη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας που θα επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας  («Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης»). Μολονότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποδεχόμαστε όλες τις εισερχόμενες παραγγελίες, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να αποδεχτούμε μια παραγγελία κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ικανότητα παράδοσής τους. 

Πριν την πραγματοποίηση παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει μέσω της ενότητας επιβεβαίωσης παραγγελίας της Pop τις κάτωθι πληροφορίες:

(α) τον τύπο, την ποσότητα και μια σύντομη περιγραφή των προς παραγγελία προϊόντων, 

(β) το συνολικό πληρωτέο τίμημα για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλου φόρου που τυχόν επιβάλλεται στον Πελάτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και την εφαρμοστέα τιμολόγηση ανά προϊόν καθώς και τυχόν επιπλέον χρέωση για την παράδοση ή άλλες χρεώσεις,

(γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παράδοση και τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής, 

(δ) τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται κατά την αγορά.

Με την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ο Πελάτης αποστέλλει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς με την Pop με αντικείμενο τα αγαθά που βρίσκονται στο καλάθι παραγγελίας. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι η νομικά δεσμευτική σύμβαση αγοράς συνάπτεται αφ’ ης στιγμής ο Πελάτης λάβει Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης. 

Η Pop διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες ανά πάσα χρονική στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δυνατότητα παράδοσής τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί για τυχόν ακυρωθείσα παραγγελία και θα αποζημιωθεί για τυχόν πραγματοποιθείσα πληρωμή.

Μόνο εύλογες ποσότητες αγαθών που διατίθενται για οικιακή χρήση δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο παραγγελίας μέσω της Pop. Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού της ποσότητας των παραγγελθέντων αγαθών κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δυνατότητα παράδοσής τους. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε περιορισμούς διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ορισμένο προϊόν ή προϊόντα καταστεί ή καταστούν μη διαθέσιμα μετά την αποστολή της Ειδοποίησης Επιβεβαίωσης, θα ενημερώσουμε αντίστοιχα τον Πελάτη δίχως καθυστέρηση και θα διαπραγματευτούμε τη δυνατότητα προμήθειας άλλων προϊόντων σε αντικατάσταση των μη διαθέσιμων. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, αυτός θα αποζημιωθεί για  το τίμημα που τυχόν κατέβαλε για τα μη διαθέσιμα προϊόντα. 

 • ΔΙΑΝΟΜΗ

Η Pop πραγματοποιεί διανομές σε καθημερινή βάση, από τις 08:00 έως τις 24:00, συμπεριλαμβανόμενης της Κυριακής και των αργιών. Το πρόγραμμα παράδοσης δύναται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης έχει εποπτεία του προγράμματος παράδοσης μέσω της Εφαρμογής. Η Pop καταβάλει κάθε προσπάθεια παράδοσης των προϊόντων άμεσα μετά την αποστολή της Ειδοποίησης Επιβεβαίωσης, στοχεύοντας στην παράδοση της παραγγελίας εντός 30 λεπτών από την επιβεβαίωση της. Ωστόσο, δεν παρέχει εγγύηση για το ακριβές χρονικό σημείο παράδοσης.

Όταν ο Πελάτης πραγματοποιήσει μια παραγγελία, θα ενημερωθεί για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να παραδώσουμε κατά το δυνατόν συντομότερο, με την επιφύλαξη τοπικών και χρονικών περιορισμών, όπως η κίνηση ή οι καιρικές συνθήκες. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Πελάτης κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο που έχει καταχωρίσει προκειμένου να παρέχει περεταίρω οδηγίες, εφόσον είναι αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν μας παρέχει πλήρη και ακριβή διεύθυνση για τη διανομή ή/και δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση ή/και στον αριθμό τηλεφώνου του εντός εύλογου διαστήματος (π.χ. εντός 30 λεπτών από την άφιξη της παραγγελίας), παρά τις προσπάθειές μας, η Pop διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το συμβόλαιο αγοράς.  Στην εν λόγω περίπτωση, η παραγγελία θα γυρίσει στη Pop και θα επιστραφούν τα χρήματα στον Πελάτη εκτός των 0.99€ ή 1.49€ των μεταφορικών. Ύστερα, αν ο Πελάτης επιθυμεί να ολοκληρώσει ξανά την παραγγελία, χρεώνεται κανονικά τα μεταφορικά.

 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του καπνού και των αλκοολούχων προϊόντων, διατίθενται προς πώληση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία για τα εν λόγω προϊόντα, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι δεν είναι ανήλικος. Ο Πελάτης οφείλει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις της ηλικίας του, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λόγου χάρη επιδεικνύοντας την ταυτότητα του στο μεταφορέα της παραγγελίας. 

 • ΚΟΥΠΟΝΙΑ

H Pop παρέχει τη δυνατότητα διανομής εκπτωτικών κουπονιών. Τα κουπόνια της Pop μπορούν να χρησιμοποιηθούν άπαξ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του εκάστοτε κουπονιού (πχ περίοδος εγκυρότητας, ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας, αγαθά για τα οποία το κουπόνι είναι έγκυρο κτλ.) θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη πριν τη λήψη αυτού. Οι Πελάτες δεν διατηρούν αξίωση για την έκδοση κουπονιών. Περαιτέρω, δεν διατηρούν αξίωση για απόδοση του ταμιακά ισοδυνάμου του κουπονιού σε μορφή μετρητών. Αχρησιμοποίητα κουπόνια δεν θα εξοφληθούν. Ο Πελάτης δεν δύναται να κάνει χρήση πλείστων κουπονιών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιήσει αθέμιτες μεθόδους προκειμένου να λάβει περισσότερα εκπτωτικά κουπόνια, η Pop διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού του ή και να τον απενργοποιήσει. Προς το σκοπό διαπίστωσης τέτοιων κακόπιστων ενεργειών η εταιρεία δύναται να αξιοποιεί όσα στοιχεία και πληροφορίες έχουν κοινοποιηθεί σε αυτήν από τον Χρήστη, άμεσα ή έμμεσα, καθώς και να προβαίνει σε κάθε είδους νόμιμη επεξεργασία αυτών. Εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιήσει  κουπόνι κατά τρόπο που παραβιάζει τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις, η Pop διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει άκυρο το κουπόνι και να ανακαλέσει την έκπτωση. Τα κουπόνια δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα που δεν υπόκεινται σε έκπτωση. 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έχετε εκ του νόμου δικαίωμα να ακυρώσετε την αγορά, δίχως να επικαλείστε συγκεκριμένη αιτία, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. 

Το δικαίωμα ακύρωσης δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή έχουν κατασκευαστεί προσωπικά για εκείνον,

(β) προϊόντα που είναι εξαιρετικά ευάλωτα ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης

(γ) σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγείας ή προστασίας της υγιεινής, 

(δ)προϊόντα που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, 

(ε) προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τη φύση τους, μετά την παράδοση αναμειγνύονται με άλλα αντικείμενα, 

(στ) όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 περίπτωση ιβ του Ν. 2251/1994 ή άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά ακύρωσης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας, “QUICK COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 67 & Ζαν Μωρέας αρ. 40Β, στην Αθήνα,  e-mail: support@popmarket.co μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραδοσιακού ταχυδρομείου αναφορικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε το συμβόλαιο αγοράς. 

Σε περίπτωση που ακυρώσετε συμβόλαιο αγοράς, η Pop θα επιστρέψει το ποσό της πληρωμής που έλαβε από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του τέλους για την παράδοση, το αργότερο εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ακύρωσης του συμβολαίου. Για την επιστροφή του ποσού, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ρητώς συμφωνήσουμε στη χρήση άλλης μεθόδου επιστροφής του ποσού. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποβληθείτε σε χρεώσεις για την επιστροφή του εν λόγω ποσού.  

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή έως την επιστροφή των αγαθών σε εμάς ή έως την παροχή αποδείξεων σχετικά με την επιστροφή τους, οποιοδήποτε εκ των δύο λάβει χώρα νωρίτερα. 

Οφείλετε να επιστρέψετε τα αγαθά σε εμάς, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες μας, δίχως υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση του συμβολαίου αγοράς. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε άμεσο κόστος από την επιστροφή των αγαθών.

Περαιτέρω, η Pop δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων στα αγορασθέντα προϊόντα. Κάθε αξίωση του Πελάτη για αποζημίωση λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος υπόκειται στους περιορισμούς της ενότητας 11 των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων. 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Pop, κάνοντας χρήση των τρόπων επικοινωνίας που εκτίθενται ανωτέρω, αλλιώς εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση, προκειμένου να καταγγείλει το ελάττωμα και να κανονίσει την επιστροφή του. Προκειμένου να μας συνδράμετε στη γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων σας, παρακαλούμε να έχετε μια φωτογραφία των ελαττωματικών αγαθών ή να στείλετε μια φωτογραφία μαζί με την αναφορά σας.

 • ΤΙΜΕΣ 

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, στο συντελεστή που εφαρμόζεται στο εκάστοτε προϊόν,  καθώς και κάθε άλλο φόρο που βαρύνει τον Πελάτη.

Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δουν τη συνολική αξία των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς επίσης και την αξία εκάστου αυτών, είτε από το καλάθι της παραγγελίας είτε από τη σύνοψη της παραγγελίας πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει Τέλος Παράδοσης για την παροχή των υπηρεσιών της. Το Τέλος Παράδοσης θα αναγράφεται χωριστά εντός του καλαθιού της παραγγελίας ή στην σύνοψη της παραγγελίας. 

 • ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για τα προϊόντα που έχει παραγγείλει προκαταβολικά, αμέσως μετά τη λήψη Ειδοποίησης Επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. 

Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλης μεθόδου πληρωμής, η οποία διατίθεται από την Pop.  Άπαξ και επιβεβαιωθεί η παραγγελία, η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλη μέθοδος πληρωμής που τυχόν χρησιμοποιήθηκε θα χρεωθεί αυτόματα με το συνολικό πληρωτέο ποσό. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης οφείλει  να παρέχει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση που τυχόν χρειαστεί. Σε περίπτωση μη παροχής αυτής (εάν είναι αναγκαίο) και εφόσον η Pop αδυνατεί να επιβεβαιώσει την πληρωμή, η παραγγελία δεν θα τεθεί σε επεξεργασία και δεν θα εκτελεστεί. Μερική πληρωμή δεν είναι επιτρεπτή. Εάν το υπολειπόμενο ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού της παραγγελίας, η πληρωμή δεν καθίσταται ολοκληρωμένη και η Pop δεν θα προβεί σε επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας. 

Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα εκδώσουμε και θα σας αποστείλουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο αναφορικά με τα αγορασθέντα προϊόντα. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα συνιστούν νόμιμα παραστατικά για κάθε φορολογική ή άλλη χρήση. 

Η Pop έχει λάβει κάθε αναγκαίο τεχνικό μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεν διατηρεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή στοιχεία άλλης μεθόδου πληρωμής που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι το περιβάλλον πραγματοποίησης της συναλλαγής είναι ασφαλές και δεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των δεδομένων του. Η Pop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή η συσκευή του Πελάτη έχει αποτελέσει αντικείμενο κακόβουλης δράσης, δυνάμενης να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

 • Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Η Εταιρεία, οι εργαζόμενοί της και οι εκπρόσωποι αυτής δεν καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για κάθε παρεπόμενη, έμμεση ζημία ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του διαφυγόντος κέρδους ή την απώλεια επιχείρησης ή πελατείας. 

Η Εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη για κάθε παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των Πελατών, καθώς επίσης και για την παράβαση καθήκοντος εκ μέρους των εκπροσώπων της, μόνο στην περίπτωση που συντρέχει δόλος ή βαριά αμέλεια των ως άνω προσώπων. Η Εταιρεία δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παράβαση των υποχρεώσεών της, αντικειμενικώς απρόβλεπτη, που οφείλεται σε γεγονός εκτός του ελέγχου της, παραδείγματος χάριν σε καθυστερήσεις που οφείλονται στους προμηθευτές. 

Η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα στα παραγγελθέντα προϊόντα. Οι Πελάτες που θεωρούν ότι τα προϊόντα που έχουν αγοράσει είναι ελαττωματικά, οφείλουν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών όπως ορίζεται στον όρο 8 ανωτέρω, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει αποδείξεις για τα ελαττωματικά προϊόντα, όπως φωτογραφίες των προϊόντων που φέρονται ως ελαττωματικά προκειμένου να επεξεργαστεί ή να επιβεβαιώσει τα παράπονα. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ικανοποιήσει αίτημα σε περίπτωση που το κρίνει ως ανεπαρκώς αιτιολογημένο. 

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε απώλεια ή ζημία που απορρέει από την αδυναμία της να επιδείξει την εύλογη επιμέλεια και ικανότητα αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της. Επομένως, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε απώλεια ή ζημία που ο Πελάτης αντιμετωπίσει εφόσον αυτή είναι αδύνατον να προβλεφθεί ακόμη και με την επίδειξη της δέουσας κατά τις συναλλαγές επιμέλειας. 

Εν πάση περιπτώσει, η Εταιρεία δεν αποκλείει την ευθύνη της σε περίπτωση που αυτή επιβάλλεται βάσει του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά κύρια όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς όλα τα δικαιώματά της. Η Εταιρεία χορηγεί στους Πελάτες ένα μη- αποκλειστικό, αυστηρά προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Το δικαίωμα είναι προσωρινό και δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο Πελάτης να αντιγράψει, αναπαράγει, αναδημοσιεύει, τηλεφορτώσει, αναρτήσει, μεταδώσει και εν γένει καταστήσει διαθέσιμο στο κοινό ή άλλως χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής δίχως τη ρητή πρότερη έγκριση της Εταιρείας και για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι Πελάτες δύνανται να χρησιμοποιήσουν την Pop αποκλειστικά ως πελάτες, για ιδιωτικούς, μη- εμπορικούς σκοπούς. Κατά τη χρήση της Pop, απαγορεύεται αυστηρά η εξαγωγή δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, ιδίως των αγαθών που παρέχονται στην πλατφόρμα, σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. μέσω scraping) ή/και να προβούν σε περαιτέρω χρήση των πληροφορίες εκτός της πλατφόρμας. 

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Pop επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/697 EE) και το Νόμο 4624/2019. Οι Πελάτες δύνανται να ενημερωθούν εδώ για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεομένων. 

 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα εκδοχή των όρων και προϋποθέσεων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Παρακαλείστε να τους συμβουλεύεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών μας. 

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καταστεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, αυτό δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων. 

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε διαφορά που ανακύψει μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια να επιληφθούν αυτής, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο. 

Η Εταιρεία δεν είναι πρόθυμη ούτε υποχρεωμένη να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας για τους καταναλωτές ή οποιουδήποτε άλλου διαιτητικού οργάνου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε ενημερώσουμε!