Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού “Pop Giveaway” Go Summer. 

Η εταιρεία QUICK COMMERCE Μ.Ι.Κ.Ε. με έδρα ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 67 ΚΑΙ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 40, 11745 ΑΘΗΝΑ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Διοργανώτρια» ή «Pop») διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο “Pop Giveaway” (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια» ή «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών της. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρείας  QUICK COMMERCE Μ.Ι.Κ.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

 

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην Προωθητική Ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή του Pop Market ενώ η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Pop Market, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Pop Market σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

 

1.3. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server), τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου τηλεπικοινωνιών και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές που ισχύουν για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια.

 

 1. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας ξεκινά την 14/07/2022 και ώρα 12:00 («Χρόνος Έναρξης») και λήγει την 10/08/2022 στις 23:59 («Χρόνος Λήξης»). 

 

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (αγορές προϊόντων μέσα από την κατηγορία ονόματι “Go Summer”) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την πάροδο του Χρόνου Λήξης αυτής, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

 

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της Προωθητικής Ενέργειας.

 

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

 

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την Προωθητική Ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

 

 1. Συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην Προωθητική Ενέργεια με πολλαπλές συμμετοχές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια αγορά προϊόντος που ανήκει στην κατηγορία “Go Summer” μέσω της εφαρμογής Pop Market. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 1, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή Pop Market ενώ η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Pop Market και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Pop Market σε σχέση με την Προωθητική αυτή Ενέργεια.

 

 1. Δώρο

4.1. Τα προσφερόμενα δώρα είναι i. ένα (1) τριήμερο ταξίδι στην Ύδρα αξίας 800 ευρώ για δύο άτομα (συμπεριλαμβάνονται δύο διανυκτερεύσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 200 ευρώ μετρητά), ii. δέκα (10) συνδρομές από το www.cinobo.com διάρκειας δύο μηνών (αφορά μη εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας) και iii. τρεις (3) εκπτωτικούς κωδικούς από το Pop Market app, αξίας 50 ευρώ ο εκάστοτε. Συνολικά οι νικητές θα είναι δεκατέσσερις (14).

4.2. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας ή τρίτων, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

4.3. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Περαιτέρω, στο βαθμό που επιτρέπεται, η  Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών πέρα από τις ρητά αναφερόμενες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

4.4. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής των Δώρων μετά την παράδοσή του στο νικητή, ο δε νικητής αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτά δεν αντικαθίστανται. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας παύει να υφίσταται.

 

 1. Ανάδειξη Νικητών

5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει την 10/08/2022, από τη Διοργανώτρια μέσω ειδικής πλατφόρμας ανάδειξης νικητών κατόπιν συλλογής των usernames που έχουν πραγματοποιήσει αγορά προϊόντος από την κατηγορία Go Summer σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.                  Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναδείξει δεκατέσσερις (14) νικητές από την εφαρμογή του Pop Market, και αντίστοιχα δύο (2) επιλαχόντες αναπληρωματικούς σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από αυτούς ή δεν αποδεχθούν τα δώρα τους. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν  στην σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/popmarket.gr/, και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή του, τόσο από την ως άνω ανακοίνωση, όσο και με τηλεφωνική επικοινωνία. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την ως άνω δημοσίευση των στοιχείων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, με τους όρους που περιγράφονται.

 

5.2. Ο εκάστοτε νικητής καλείται να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους, οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

 

5.3. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε νικητής, το όνομα του οποίου θα έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το Δώρο, θα κληθεί στη θέση του να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

 

5.4. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληρεί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

6.1. Με την πραγματοποίηση της αγοράς από την κατηγορία του Go Summer, κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα σημεία 1 έως 3 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του προγράμματος, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τον νικητή του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με το πρόγραμμα.

6.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Α. Για τους συμμετέχοντες: προσωπικά στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Pop Market» (π.χ. ονοματεπώνυμο).

Β. Για τους νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών          (Τηλέφωνο επικοινωνίας, τοποθεσία και διεύθυνση) καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης αυτών (διαβατήριο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας).

6.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα αυτών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την ολοκλήρωση της παράδοσης του Δώρου από τη Διοργανώτρια, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για την εκπλήρωση κάποιου εκ των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.4. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ιδίως στα άρθρα 12 επ έως και 22. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr .

 

6.4. Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του, χωρίς καμία επιβάρυνση. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Customer Care

T:2102202944

E: support@popmarket.co

 

 

6.5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την ίδια. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή Pop Market, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν την Διοργανώτρια Εταιρεία

 

 1. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της Προωθητικής Ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.instagram.com/popmarket.gr/.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας

8.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

8.2. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των συμμετεχόντων καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

8.3. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 

 1. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

 9.1. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

 

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

 1. Γενικοί Όροι

11.1. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

11.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.